Κωνσταντίνος Στέλλος

Ιατρός

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανεμίχθη εις την Πολιτικήν ζωήν του χωριού του, όπου διετέλεσε πρόεδρος Κοινότητος και παρέσχε πλείστας υπηρεσίας λόγω της μεγάλης αγάπης του εις την γενέτειραν του. Χαρακτήρας ακέραιος και γνήσιος πατριώτης, κατώρθωσε να εκτιμηθεί και να αγαπηθεί από όλους τους κατοίκους λόγω της φιλεργίας και των κόπων του εις ους υποβάλεται ως του επαγγέλματος. Χρημάτίσας πρόεδρος της κοινότητος έδειξε μέγιστην φιλοπονίαν, εργασθεις μετ’αυταπαρνήσεως υπέρ του καλλωπισμού και της ευημερίας του τόπου του. Μεταστάς εκ του κόμματος των Φιλελεύθερων εις τας τάξεις του κομμουνιστικού και αγροτικού κόμματος κατήλθε πολλάκις εις τον πολιτικόν αγώνα υπό την σημαίαν αυτού τιμηθείς δι όλων σχεδόν των ψήφων της πατρίδος του. 

Πηγές κειμένου: 

Πηγές Εικόνων: